Octo Support neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Octo Support bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Octo Support
Octo Support kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Octo Support bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Octo Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Octo Support gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Octo Support de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Octo Support. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Octo Support en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Octo Support (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website. 
  • Betaalgegevens: Octo Support gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
Octo Support kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 

  • Dienstverleners: Octo Support deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Octo Support correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Octo Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Octo Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Octo Support jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Octo Support de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Octo Support maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. 

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Octo Support maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Octo Support maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Octo Support inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Octo Support de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

    De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Octo Support heefthier geen invloed op. Octo Support heeft Google geen toestemming gegeven om de via Octo Support verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Octo Support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegeven
Octo Support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Octo Support jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Octo Support jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
Octo Support neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Octo Support heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Octo Support of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Octo Support verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Octo Support via info@octosupport.com.

Wijzigingen
Octo Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.